Zásady ochrany osobných údajovZákladné ustanovenia

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj „Zákon”).

V súvislosti s prevádzkovaním webový stránok www.studiovo.sk dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, si ako Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť a prostredníctvom tohto dokumentu dotknutú osobu informuje o podmienkach spracúvania osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ

ŠTÚDIOVO s.r.o. IČO: 55381383 DIČ: 2121968420 so sídlom Terchová 882, 01306 Terchová, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR).
2. Dotknutá osoba

Dotknuté osoby Návštevník stránky alebo Klient, sa môžu obraciať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Prevádzkovateľa Ing. Natáliu Valkovú cez e-mailovú adresu: info@studiovo.sk alebo na telefónnom čísle: +421 910 351 797.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú informácie o fyzickej osobe, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

4. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov a ďalšieho obsahu

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 -plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Účelom spracovania osobných údajov je:
 -vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom,
 -pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa,            kontakt),
 -poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie služby, bez poskytnutí osobných                   údajov nie je možné službu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

5. Zdroje osobných údajov

Návštevník webovej stránky alebo Klient prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového portálu. Návštevník webovej stránky môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa.

6. Doba uchovávania údajov

Návštevník webovej stránky udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas:
 -po dobu nevyhnutnú na komunikáciu prostredníctvom webovej stránky,
 -po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb,
 -na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou.

7. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Návštevník webovej stránky odvolať kedykoľvek písomnou formou na   e-mailovú adresu info@studiovo.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Návštevníka webovej stránky Prevádzkovateľovi.
8. Príjemcovia osobných údajov

Príjmencovia osobných údajov sú osoby:
 -podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 -zaisťujúce marketingové služby,
 -Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

9. Spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje elektronicky.

10. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania osobných údajov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.

11. Vaše práva

 -právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 -právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 -právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 -právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
 -právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 -právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III                     týchto podmienok.
12. Súbory cookies


Pre fungovanie webových stránok www.studiovo.sk využívame cookies a obdobné technológie, ktoré naše stránky pomocou prehliadača ukladajú do vášho zariadenia alebo z neho čítajú. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie.


13. Záverečné ustanovenia

Návštevník webovej stránky potvrdzuje, že si tieto pravidlá dôsledne prečítal a vyššie uvedené súhlasy poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako Návštevník webovej stránky zaškrtnutím príslušného políčka prehlasuje, že bol informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.04.2023